summaryrefslogtreecommitdiff
BranchCommit messageAuthorAge
masterfor ctanXu Yuan7 years
 
 
AgeCommit messageAuthor
2014-02-24for ctanHEADmasterXu Yuan
2013-09-02hide number optionXu Yuan
2012-02-21release 0.2.1: bug fixesXu Yuan
2012-02-09bugfix from Lukas DrudeXu Yuan
2012-02-03solve conflicts of \sumXu Yuan
2011-11-18use length instead of counter for floating calculationXu Yuan
2011-10-02release 0.2Xu Yuan
2011-10-02more svgsXu Yuan
2011-10-02scale fontXu Yuan
2011-10-02imporve docXu Yuan
[...]